Terug naar homepagina

Privacyverklaring checktool basis- en structuurvoorwaarden woonzorgcentra

Versie 3.0, 23 september 2019

Het Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35, bus 33, 1030 Brussel respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Agentschap Zorg en Gezondheid verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar het Agentschap Zorg en Gezondheid, en gebruiken we de termen de applicatie of de tool om te verwijzen naar de checktool van basis- en structuurvoorwaarden zoals aangeboden door het Agentschap Zorg en Gezondheid op het webadres checktoolzorginfecties.zorg-en-gezondheid.be/.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) door te mailen naar Frederik Dhondt (veiligheidsconsulent@zorg-en-gezondheid.be). In het Engels is dat de data protection officer (DPO). U kunt ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

Indien u ervoor kiest om de applicatie te gebruiken, verzamelen we en verwerken we persoonsgegevens. Deze verzameling gebeurt niet louter bij het bezoeken van de applicatie, maar pas indien u ervoor kiest om een account te registreren op de applicatie.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Bij het gebruiken van de applicatie worden uw voornaam, achternaam en emailadres verwerkt.

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

Indien u ervoor kiest om gebruik te maken van de applicatie, wordt u tijdens en na het registratieproces gevraagd om deze gegevens in te voeren. Deze gegevens worden vervolgens in een beveiligde databank bewaard.

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens zodat we kunnen identificeren wie toegang heeft tot de applicatie en in welke hoedanigheid (dat wil zeggen, voor welk woonzorgcentrum u de applicatie gebruikt). Om u toegang te verlenen tot de applicatie hebben wij een emailadres nodig. De beheerder van het woonzorgcentrum maakt gebruik van uw voor- en achternaam om u te kunnen identificeren. Deze persoonsgegevens worden niet gedeeld met het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

We verwerken uw gegevens in deze applicatie op basis van de toestemming (cfr. artikel 6, lid 1, a) van de AVG). U kan op ieder moment deze toestemming intrekken.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten. Die periode bedraagt 3 jaar. Na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens verwijderd, tenzij u ondertussen uw toestemming opnieuw verleend heeft.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Tijdens het registratieproces wordt u lid van een organisatie op de applicatie, of maakt u een organisatie aan op de applicatie. Andere medewerkers van deze organisatie kunnen uw persoonsgegevens raadplegen voor identificatiedoeleinden.

Voor de hosting van de applicatie doen we beroep op een derde, Fluens bvba (Leo Meulemansstraat 43, 3020 Herent). We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat de applicatie naar behoren kan functioneren. We oefenen op elk moment controle uit op de verwerking van deze gegevens.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

Wat zijn uw rechten?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de toestemming. U kan op ieder moment uw toestemming intrekken door uw account te verwijderen of door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u toegang te verlenen tot de applicatie of eerder ingevoerde niet-persoonsgebonden gegevens, zoals de resultaten van controles uitgevoerd in het kader van de applicatie. U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of verwijderen. U kunt daarvoor contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) Frederik Dhondt (veiligheidsconsulent@zorg-en-gezondheid.be). We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.

Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (FG) Frederik Dhondt (veiligheidsconsulent@zorg-en-gezondheid.be). Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

De persoonsgegevens worden bewaard in een databank. De toegang tot deze databank is beveiligd en enkel ontwikkelaars van de applicatie (Fluens bvba) hebben toegang tot deze databank.

Algemene informatie

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.